Rekvizīti:

05.04.2019

Rekvizīti:

Madonas novada Aronas pagasta pārvalde

Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasta, Madonas novads, LV-4847

Reģistrācijas Nr. 90000021016

A/S SEB banka, UNLALV2X

Konts LV31 UNLA 0030 9001 3070 9

A/S Swedbank, HABALV22

Konts LV27 HABA 0551 0237 1797 1


<< Atpakaļ