Aronas pagasts

10.06.2015

Aronas pagasta teritorijas vispārējs raksturojums

Aronas pagasts atrodas Latvijas austrumu daļas vidienē, Vidzemes augstienes centrālajā daļā – Madonas rajona teritorijā. Aronas pagasta teritorija robežojas ar Madonas pilsētu, Cesvaines lauku teritoriju, Bērzaunes, Liezēres, Jumurdas, Vestienas, Sarkaņu, Mārcienas, Lazdonas pagastiem. Aronas pagasta kopējā platība ir 149 km2, un tajā ir reģistrēti 1587 iedzīvotāji. Pagasta teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas iekļautas Eiropas nozīmes aizsargājamo „Natura 2000” objektu tīklā: dabas liegums „Nesaules kalns”, dabas parks „Gaiziņkalns”, Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus.
Lielākās apdzīvotās vietas pagasta teritorijā ir Kusa – 686 iedzīvotāji, Lautere – 160 iedzīvotāji, Kaniņas – 25, Zelgauska – 40, Līdere – 40 un Oļi – 10. Šīs apdzīvotās vietas izveidojušās galvenokārt bijušo muižu vietās.
Mākoņainība augstienē ir lielāka nekā piegulošajos līdzenumos, gadā vidēji 171 apmākusies diena, kamēr pārējā rajona teritorijā to daudzums sasniedz 155-160 dienas. Aukstākais mēnesis ir janvāris, kad vidējā gaisa temperatūra ir -70 C. Siltākais mēnesis ir jūlijs, kad vidējā gaisa temperatūra ir no +16,50 C līdz + 170 C. Nokrišņi sasniedz 820- 850 mm gadā.
Aronas pagastā nelielas purvu teritorijas atrodas starppauguru ieplakās. Sasēra purva teritorija atrodas uz Z no Lauteres pie Sasēra ezera.
Vairākās Kusā esošajās ēkās atrodas gan sabiedriskas iestādes, gan darījumu objekti, kas kvalificējami kā jauktas, sabiedriskas darījumu apbūves teritorijas.
Pagasta ceļu tīkla garums ir 203 km.  Aronas pagastā esošo valsts ceļu garums ir 82 km, pašvaldību ceļu garums – 93 km, pievadceļi pie dažādām zemnieku sētām 3,4 km, ielu garums 3,4 km. Uz 1 km2 pagasta teritorijas ir 1,38 km ceļa. Aronas pagasta iedzīvotājiem tuvākā dzelzceļa stacija ir Madonā.

No visas pagasta platības lauksaimniecībā izmantoja

 

mā zeme aizņem 40%, kur vislielāko īpatsvaru veido aramzeme un ganības. Meži Aronas pagastā aizņem 50% visas pagasta teritorijas.


<< Atpakaļ